Všeobecné obchodné podmienky

Projekt Škola rodičovstva je poskytovaný spoločnosťou Growia-H s.r.o., Hronská ulica 335/9, 935 23 Rybník, Slovenská republika,    IČO: 52 420 035, DIČ: 2121021386, zapísanou v OR OS Nitra, vložka číslo:  48282/N.

Všeobecné obchodné podmienky „Školy rodičovstva“ upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Growia-H s.r.o. a zákazníkom resp. účastníkom vzdelávacej aktivity.

(ďalej len „VOP“)

OBSAH

Škola rodičovstva – vymedzenie pojmov
Predpoklady účasti na vzdelávacej aktivite Školy rodičovstva
Objednanie vzdelávacej aktivity
Reklamácie, sťažnosti, podnety
Vylúčenie zodpovednosti
Ochrana práv duševného vlastníctva
Ochrana osobných údajov
Kontaktné údaje
Ostatné a záverečné ustanovenia

1. ŠKOLA RODIČOVSTVA VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky „Školy rodičovstva“ dodávaného spoločnosťou Growia-H s.r.o. upravujú právne vzťahy medzi touto spoločnosťou a tretími osobami, najmä vo vzťahu k vzdelávaciemu programu Školy rodičovstva a ním poskytovaným doplnkovým službám.

Škola rodičovstva – vzdelávací, mentorský a inšpiratívny program obsahujúci vzdelávacie workshopy, webináre, konzultácie, koučing, poradenstvo určené predovšetkým na podporu rodičov v roliach rodiča, inšpiráciu na zvládanie situácií v rodine, rozvoj seba ako jedinca zodpovedného na prípravu detí do života.

Objednávka/Prihláška– záväzná objednávka vzdelávacích aktivít alebo Prihláška na vzdelávaciu aktivitu Školy rodičovstva (vzdelávací program, otvorený workshop, podporné doplnkové služby napr. predaj vzdelávacieho programu online, odborné stretnutia organizované spoločnosťou Growia-H s.r.o. ).

Registračný formulár – formulár, ktorý je určený na prihlásenie osoby na vzdelávaciu aktivitu školy s uvedením všetkých právnych náležitostí, ktoré umožňujú osobu náležite identifikovať a na danú vzdelávaciu aktivitu registrovať.

Vzdelávacia aktivita – vzdelávací program, otvorený workshop, podporné doplnkové služby dodávané spoločnosťou Growia-H s.r.o. pod názvom Škola rodičovstva. Ponuku vzdelávacích aktivít uvádza spoločnosť na internetovej stránke www.skolarodicovstva.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh vzdelávacej aktivity, stručný opis, jeho ciele, prípadne miesto a čas konania a poplatok za aktivitu. Growia-H s.r.o. ďalej vypracováva individuálne cenové ponuky pre Záujemcu vzdelávacieho programu, pokiaľ si Záujemca vyžaduje individuálny prístup.

Záujemca– fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Registračný formulár, ktorý odoslala prostredníctvom Stránky spoločnosti  Growia-H s.r.o..

Účastník – je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom školou dostavila na miesto konania vzdelávacej aktivity, riadne vyplnila Registračný formulár a za účasť na vzdelávacej aktivite riadne zaplatila.

2. PREDPOKLADY ÚČASTI NA VZDELÁVACEJ AKTIVITE ŠKOLY RODIČOVSTVA

2.1. Vzdelávacej aktivity sa  môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá riadne vyplnila Registračný formulár, oboznámila sa s obsahom formulára a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a  s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila súhlas.

2.2.  Vzdelávaciu aktivitu je možné objednať postupom uvedeným v článku III. tejto časti VOP .

3. OBJEDNANIE VZDELÁVACEJ AKTIVITY

3.1. Vzdelávaciu aktivitu je možné objednať prostredníctvom záväznej prihlášky alebo objednávky nachádzajúcich sa na stránke spoločnosti  https://www.skolarodicovstva.sk.

3.2. Záujemca v Prihláške alebo Objednávke uvedie krstné meno a priezvisko, kontaktnú e–mailovú adresu, telefónne číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov. Pred odoslaním Prihlášky alebo Objednávky Expertklubu je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Záujemcom a spoločnosťou Growia-H. Rovnako Záujemca v Prihláške/Objednávke vyjadruje súhlas/nesúhlas so spracovaním osobných údajov.

3.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v Prihláške/Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný Expertklubu bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu ivana@skolarodicovstva.sk.

3.4. Momentom odoslania Prihlášky/Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Záujemcom a Growia-H k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok za Vzdelávaciu aktivitu a tento sa zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom spoločnosťou. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Prihlášky/Objednávky  zašle Growia-H Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o doručení Prihlášky/Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Záujemcovi tiež zálohovú faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa, ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, uplynutím posledného dňa Vzdelávacej aktivity, na ktorý sa Záujemca prihlásil alebo si ju objednal. Zmluva na online vzdelávaciu aktivitu končí v momente jej poskytnutia Účastníkovi.

3.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Prihlášky/Objednávky  zašle spoločnosť Záujemcovi na e–mailovú adresu, ktorú uviedol v Prihláške/Objednávke údaje potrebné k platbe poplatku za vzdelávaciu aktivitu formou automatizovane vystavenej faktúry prostredníctvom systému FAPI.  Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Expertklubu, bankovým prevodom alebo platobným príkazom.  Akékoľvek platby vykonané na účet spoločnosti Growia-H sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet spoločnosti za podmienky, že plátca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že plátca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Growia-H „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi. V prípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Prihláška/Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Prihlášky/Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany Growia-H z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle Growia-H Záujemcovi e – mailom.

3.6. Do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Vzdelávaciu aktivitu vystaví Growia-H Záujemcovi daňový doklad – faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Prihláške/Objednávke a zašle ju na e–mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať spoločnosť Growia-H zaslaním emailu na  e–mailovú adresu: ivana@skolarodicovstva.sk.

3.7. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese ivana@skolarodicovstva.sk. Faktúru spoločnosť Growia-H zašle na e-mailovú adresu uvedenú v Prihláške/Objednávke.

3.8. Záujemca  má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s Growia-H, a to do 3 kalendárnych dní odo dňa odoslania Prihlášky/Objednávky, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e–mailovú adresu: ivana@skolarodicovstva.sk V prípade, že Záujemca  ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil poplatok za vzdelávaciu aktivitu, Growia-H mu zaplatený poplatok vráti, a to bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy po uplynutí 3 dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

3.9. Záujemca, ktorý odoslal Prihlášku/Objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu s Growia-H v lehote kratšej ako 3 dni pred termínom vzdelávacej aktivity, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 2 ods. 2.8. týchto VOP nemá. Záujemca berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca  vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

3.10. V prípade, že sa Záujemca, ktorý riadne a včas zaplatil poplatok za vzdelávaciu aktivitu, ktorá si vyžaduje fyzickú účasť Záujemcu, sa nebude môcť zúčastniť takejto vzdelávacej aktivity z vážnych osobných alebo zdravotných dôvodov môže požiadať Growia-H o vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu, a to zaslaním žiadosti na e – mailovú adresu ivana@skolarodicovstva.sk. K žiadosti je povinný priložiť potvrdenie, ktoré preukazuje závažnosť jeho situácie, ktorá zabránila účasti na Vzdelávacej aktivite. Záujemca sa môže s Growia-H dohodnúť o absolvovaní vzdelávacej aktivity v takomto prípade v ďalšom riadne oznámenom termíne zo strany Growia-H za osobitných podmienok.

4. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Growia-H zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  je možné zasielať na adresu: ivana@skolarodicovstva.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Growia-H odosielateľovi e mail potvrdzujúci doručenie správy. Growia-H vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. Growia-H tiež nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť Účastníkovi z dôvodu pomalého internetového pripojenia, neaktualizovaného internetového prehliadača či nenainštalovaného povinného softwaru pri spustení online Vzdelávacej aktivity, ktoré ako poskytovateľ Vzdelávacej aktivity online nemohol ovplyvniť. On-line vzdelávacie aktivity obsahujú návody a doporučenia, pričom Growia-H nezodpovedá za úspech či neúspech Účastníka pri aplikácii do praxe.

5. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

5.1. Informácie, ktoré Growia-H prostredníctvom svojich vzdelávacích aktivít a online vzdelávania dodáva, sú návody a odporúčania. Growia-H nie je akokoľvek zodpovedná za úspech či neúspech Účastníka pri ich aplikácii do praxe, za jeho pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môže Účastník prežívať. Po celú dobu trvania Vzdelávacej aktivity je Účastník plne svojprávny a plne zodpovedný za svoje jednanie, správanie a svoje rozhodovanie. Účastník berie na vedomie, že úspech je závislý od množstva faktorov, ktoré nemôže Growia-H ovplyvniť, napr. znalosti, možnosti, zručnosti, schopnosti Účastníka, ako aj jeho postoje v zmysle vytrvalosti, húževnatosti, a pod. Účastník rovnako tak berie na vedomie, že jeho úspech závisí aj od situácie na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.

6. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

6.1. Growia-H je vlastníkom všetkých materiálov poskytovaných Účastníkom počas Vzdelávacej aktivity. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely  bez súhlasu spoločnosti je zakázané.

6.2. Počas Vzdelávacej aktivity nie je Účastníkovi dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania a šírenia vzdelávacej aktivity. Rovnako pri zakúpení online vzdelávacej aktivity, nie je povolené materiály šíriť iným osobám, ktoré si takéto vzdelávanie priamo od Growia-H nezakúpili.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Growia-H rešpektuje platné nariadenia ohľadne ochrany osobných údajov. Osobné údaje Záujemcov a Účastníkov chráni v zmysle platných nariadení o ochrane osobných údajov platných v čase ich získania v SR.

7.2. Ochrana osobných údajov je popísaná v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je uverejnená na Stránke Školy rodičovstva  https://www.skolarodicovstva.sk/gdpr/.

7.3. Súhlas na spracovanie osobných údajov je súčasťou Objednávky/Prihlášky, pričom Záujemca pri ich vyplňovaní musí zakliknúť súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom tam uvedeným. Pokiaľ tak neurobí, Growia-H nemôže jeho Objednávku/Prihlášku akceptovať a poskytnúť objednanú službu.

7.4. Growia-H využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Školy rodičovstva a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca  navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE EXPERTKLUBU

Korešpondenčná adresa:
Growia-H s.r.o.
Hronská ulica 335/9

935 23 Rybník

Kontaktná e – mailová adresa: ivana@skolarodicovstva.sk

Telefónne číslo pre komunikáciu ohľadne vzdelávacích aktivít: +421 905 869 922

9. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom na jednej strane a Školou rodičovstva  na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Školou rodičovstva a Záujemcom. Vzťah medzi oboma subjektami sa spravuje tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi stranami – fyzickou osobou (podnikateľom), Záujemcom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Škola rodičovstva a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

9.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach Školy rodičovstva.

9.3. Škola rodičovstva si vyhradzuje právo u vybraných vzdelávacích aktivitách upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedené na webových stránkach príslušnej vzdelávacej aktivity a majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

9.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná spoločnosťou Growia-H s.r.o. v elektronickej alebo printovej verzii a nie je verejne prístupná.

9.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.5.2020.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali zoznámeniu sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Školy rodičovstva.

Tím Školy rodičovstva